2 bộ dữ liệu

Giấy phép: Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Lĩnh vực: Nông nghiệp Định dạng: PDF

Kết quả lọc
  • Bản tin Chính sách số 23

    cập nhật ngày 01/06/2020 18:29:27

    Bản tin Chính sách số 23 về chủ đề sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) và yêu cầu cải cách thể chế lâm nghiệp. Bản tin nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về “thể chế lâm...
  • Bản tin Chính sách số 23

    cập nhật ngày 01/06/2020 18:29:27

    Bộ dữ liệu này không có mô tả nào