1 bộ dữ liệu

Giấy phép: Giấy phép bản quyền mở Định dạng: HTML Word

Kết quả lọc
  • Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội

    Đại học Quốc gia Hà Nội cập nhật ngày 08/04/2020 19:53:07

    Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri...