1 bộ dữ liệu

Giấy phép: Khác (Quyền)

Kết quả lọc
  • Sóng não Viêt Nam 2018

    cập nhật ngày 09/04/2020 09:15:47

    Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV,...