Xúc tác MCM-22 trong phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen

Trong công nghiệp, quá trình sản xuất xilen được thực hiện bằng phản ứng metyl hóa toluen hoặc phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen trên các xúc tác zeolit. Sản phẩm thu được là hỗn hợp xilen. Độ chọn lọc khác nhau đối xứng với đồng phân para-xilen phụ thuộc vào các điều kiện phản ứng. Các quá trình thương mại hiện nay là thực hiện phản ứng phân bố lại toluen sử dụng xúc tác zeolit có chỉ số cản trở từ 1 đến 12 như ZSM-5.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Thanh Bảo
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:53 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/20cd313b-c449-41e5-bb60-fed57f384d80