thang1vondaututhuchientunguonnsnndodiaphuongql.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 01/2023

Nguồn dữ liệu: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 01/2023

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 2 10, 2023
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 2 10, 2023
Ngày tạo Tháng 2 10, 2023
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike