Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 01/2023

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 01/2023

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1020919
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 10, 2023, 09:04 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 10, 2023, 09:04 (ICT)