[Viễn thám] Quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

Quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e648bd6c-93e7-4f46-9275-1dfacd10d2c8