Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng - Cập nhật đến hết ...

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/146180/Danh-sach-cac-doanh-nghiep-co-Giay-phep-thiet-lap-mang-vien-thong-cong-cong.html

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)