Tra cứu dữ liệu thống kê Internet và điện thoại cố định

Tra cứu dữ liệu thống kê Internet và điện thoại cố định: http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng Không biết
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)