Giá cước và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Giá cước và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 http://vnta.gov.vn/quanlyvienthong/Trang/tintheochuyenmuc.aspx?chuyenMucID=10213

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng Không biết
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)