Danh sách các doanh nghiệp thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông thống kê theo địa bàn ...

Danh sách các doanh nghiệp thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông thống kê theo địa bàn 63 tỉnh, thành phố https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/145151/Danh-sach-cac-doanh-nghiep-thiet-lap-mang-va-cung-cap-dich-vu-vien-thong-thong-ke-theo-dia-ban-63-tinh--thanh-pho.html

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)