Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Cập nhật đến hết ngày ...

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/146181/Danh-sach-cac-doanh-nghiep-co-Giay-phep-cung-cap-dich-vu-vien-thong.html

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)