Dữ liệu về Viễn thông

Dữ liệu Lĩnh vực Viễn thông: - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng... - Danh sách các doanh nghiệp thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông... - Tra cứu dữ liệu thống kê Internet và điện thoại cố định - Quản lý Hạ tầng viễn thông - Giá cước và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020... - Thống kê số liệu phát triển Internet Việt Nam - Danh sách các tên định danh hợp lệ theo quy định tại Nghị định số ...XLSX - Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn ...PDF

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 8 11, 2021, 09:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 17:52 (ICT)