Về tên gọi Lâm Ấp-Hoàn Vương-Chiêm Thành và Chăm Pa

Lâm Ấp - Hoàn Vương - Chiêm Thành và Cham-pa đều là tên gọi của cùng một quốc gia cổ đã hình thành và phát triển trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam. Trong đó, các tên Lâm Ấp - Hoàn Vương - Chiêm Thành thường thấy trong các thư tịch cổ Trung Quốc và Việt Nam. Riêng tên Cham - pa chỉ thấy xuất hiện về sau trong các tập du ký, các công trình liên khảo của nhà du thám và các học giả Phương Tây.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Lê Xuân Diệm
Người cập nhật Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:02 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/2939acbf-249a-4f9b-b63c-f6311d70a370