Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://bqp.vn/wps/portal
Cơ quan cung cấp
Người cập nhật Phan Thanh Hải
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:38 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9