Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:38 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/0bdcc47d-78f8-4f8b-85f7-8474efc145e2