Văn bản Giáo dục nghề nghiệp

Các văn bản lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

This dataset has no data

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/1734/Default.aspx
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:45 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/a997acd3-77a7-4a71-8ad5-73c5fd2390fa