Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

Trong xu thế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất. Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mực tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp PGS.TS Dương Xuân Sơn
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:37 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:05 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e5c82d51-0288-4a0b-92c0-02e492227ec4