352-1-670-1-10-20160427.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Based on the survey results of 2,000 individuals and 36 national experts in 2013, and the analytical framework of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), this paper provides a broad...

Nguồn dữ liệu: Understanding Entrepreneurial Perception and Business Conditions in Vietnam Through the Approach of the Global Entrepreneurship Monitor

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 17, 2018
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 17, 2018
Ngày tạo Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.