Tư tưởng Các Mác về con người và giải phóng con người trong bản thảo Kinh tế - Triết học năm 1844

Tư tưởng Các Mác về con người và giải phóng con người trong bản thảo Kinh tế - Triết học năm 1844: con người là thực thể nhục thể, mang đặc trưng xã hội rõ nét, là thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội; trong điều kiện của nền kinh tế tư bản, con người bị tha hóa, đánh mất bản chất chân thực của mình...

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:27 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/4090c549-86c9-46ff-ad0d-5f1a5a756483