Tự hào là cử nhân chương trình đạt chuẩn Quốc tế

Nhằm thực hiện chủ trương Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam với mục tiêu “Đến 2020 giáo dục đại học Việt Nam phải đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới, có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng XHCN”; năm 2008, ĐHQGHN bắt đầu triển khai Đề án "Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế", gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược (NVCL).

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Số 257- Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Cơ quan cung cấp Thảo Ly - Quôc Toản
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff6d6e90-1b9e-4c58-842d-34e7661368f1