Trường học các cấp tại Đà Nẵng

Thông tin về các trường học: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/819460
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 1, 2022, 17:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022, 17:05 (ICT)