Danh mục sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp, chiến lược, quy hoạch, dự án, báo cáo

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.mard.gov.vn/
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 7, 2021, 17:08 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 7, 2021, 13:40 (ICT)