Đặc trưng tính chất vật lý và thành phần hóa học nước dưới đất

Đặc trưng tính chất vật lý và thành phần hóa học nước dưới đất

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://thongke.monre.gov.vn/
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 17:24 (ICT)