Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2022, kế hoạch năm 2023

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2022, kế hoạch năm 2023

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1056383
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 18, 2023, 09:58 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 18, 2023, 09:58 (ICT)