Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 12 năm 2018

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 12 năm 2018

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx#
Cơ quan cung cấp Cục Viễn Thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 5, 2020, 14:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 16:45 (ICT)