Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 3 năm 2020

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 3 năm 2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx#
Cơ quan cung cấp Cục Viễn Thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 16:27 (ICT)