Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 10 năm 2019

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 10 năm 2019

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx#
Cơ quan cung cấp Cục Viễn Thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 16:24 (ICT)