Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 1-2020.xlsx

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 1 năm 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 5 3, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 5 3, 2020
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.