4054-145-7492-1-2-20170321.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Lênin đã phát triển toàn diện quan niệm về thực tiễn của C. Mac. Bài viết hạn chế trong việc tìm hiểu tư tưởng của V.I Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Nguồn dữ liệu: Tìm hiểu tư tưởng của Vladimir Ilyich Lenin về thực tiễn như là một vòng khâu của nhận thức, một giai đoạn của sự hình thành chân lý

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 17, 2018
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 17, 2018
Ngày tạo Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.