Tìm hiểu tư tưởng của Vladimir Ilyich Lenin về thực tiễn như là một vòng khâu của nhận thức, một giai đoạn của sự hình thành chân lý

Lênin đã phát triển toàn diện quan niệm về thực tiễn của C. Mac. Bài viết hạn chế trong việc tìm hiểu tư tưởng của V.I Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Chí Hiếu
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 9 1, 2020, 09:24 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 15:37 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/a5d2f716-8105-455f-a3b8-865c573bec7b