TIỂU - THỦ CÔNG NGHIỆP GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN TẠI

Trong lịch sử Việt Nam, cho đến nay mặc dù nền công nghiệp đã hình thành và phát triển, nhưng tiểu thủ công nghiệp (TTCN) vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tính chất thủ công nghiệp (TCN) gia đình vẫn tồn tại khá đậm nét thể hiện ở quy mô cũng như trong quá trình sản xuất. Đó là một nét đặc thù ở Việt Nam, bản sắc Việt Nam. Những ưu việt và hạn chế trong hình thức sản xuất truyền thống này văn đang phát huy trong nền sản xuất hiện đại. Trong bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến loại hình TTCN có tính chất gia đình từ trong truyền thống đến hiện tại ở Việt Nam trên góc độ lịch sử, do đó sẽ chỉ có ý nghĩa tương đối chứ không hoàn toàn chính xác như khái niệm TCN gia đình sẽ nêu ra dưới đây.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Lưu Thị Tuyết Vân
Người cập nhật Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:31 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/43b5c592-8899-44fd-b549-c305862beadd