Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 10:04 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 09:57 (ICT)