Thủ tục hành chính nội bộ trong thành phố Đà Nẵng

Thủ tục hành chính nội bộ trong thành phố Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1053062
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 9, 2023, 14:09 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 9, 2023, 14:09 (ICT)