Thuật ngữ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Thuật ngữ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/fb75ab29-9527-44ca-8a17-2b340148ea05