Thuật ngữ về lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Thuật ngữ về lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/dc29d855-3000-4d3f-a8df-5426a3486b91