Thử nghiệm sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu các yếu tố tác động thu nhập vùng Tây Bắc

Thử nghiệm sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu các yếu tố tác động thu nhập vùng Tây Bắc

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/dfc0256f-32cd-4288-baec-1ea87aaf2f53