Thông tin giá cả thị trường

Thông tin về giá cả một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường Thành phố HCM

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/sites/default/files/industryandtrade_market_price_1.csv
Cơ quan cung cấp Cổng dữ liệu mở TP. HCM
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:41 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 23, 2020, 11:18 (ICT)