Thông tin cơ sở

Lĩnh vực Thông tin cơ sở

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2021, 18:16 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 18:13 (ICT)