1. h010100_cao_toc_120617.zip

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã số, tên, chiều dài, quy mô hiện tại, điểm đầu...

Nguồn dữ liệu: Thống kê đường cao tốc Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 12 26, 2017
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 12 21, 2017
Ngày tạo Tháng 12 21, 2017
Định dạng application/zip
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.