Thiết kế và biên soạn giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữ

Các giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữ có một vai trò hết sức quan trọng trong bộ giáo trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Giảng dạy ở đại học khác giảng dạy ở phổ thông trước hết ở tính chất lý thuyết của hệ thống kiến thức được chuyển tải.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ffcc8b65-af40-4004-88f2-1268ebb64898