The absorption of a weak electromagnetic wave by free electrons in semiconductor superlattices in the presence of a quantizing magnetic field

Ordinary semiconduction, the influence of quantising magnetic field on the absorption of a has been investigated indetail by many authors.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Thế Toàn, Chhoum Navy
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:45 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/19deee11-cd35-4359-8e8a-ab65f18bc170