Thủ tục hành chính mới ban hành-thay thế-bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính

Thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế/bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc/r/m/ttdvc/cqdcb
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 15:20 (ICT)