Thống kê lĩnh vực quản lý in

Thống kê lĩnh vực quản lý in

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://ppdvn.gov.vn/web/guest/nhap-khau-thiet-bi-in
Cơ quan cung cấp Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2021, 11:40 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 11:04 (ICT)