Thống kê Hải quan

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ChiTieuThongKeTongHop.aspx?Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
Cơ quan cung cấp Tổng cục Hải quan
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 14, 2021, 17:22 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 14, 2021, 15:30 (ICT)