[Tài nguyên nước] Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất

Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/7c4657d3-d9be-4fb4-aaaa-ba80bd06f5b2