Tập dữ liệu mở Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021

Trong tập dữ liệu này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp những dữ liệu sau: - Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT - Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố - Số người hưởng chế độ BHXH - Số người hưởng mới chế độ BHTN - Số lượt người KCB BHYT - Số người hưởng chế độ BHXH theo tỉnh, thành phố - Số người hưởng mới chế độ BHTN theo tỉnh, thành phố - Số lượt người KCB BHYT theo tỉnh, thành phố - Số Thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT - Số Chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT - Số Nợ BHXH, BHTN, BHYT - Số Nợ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố - Số Thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố - Số Chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố - Danh mục cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Danh mục cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mỗi một hạng mục dữ liệu sẽ chứa trong một sheet của tệp excel

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 1 4, 2023, 10:37 (ICT)
Ngày tạo Tháng 1 4, 2023, 10:35 (ICT)