Specialization of inverse limits

The ground field K is assumed to be infinite. We denote by K a field ex-tension of k. Let x =(x1,....,xn) be indeterminates and u an indeterminate, with is considered as a parameter ...

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Dam Van Nhi, Le Thi Phuong Dong
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:47 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff69568b-aa49-4755-8b8a-e817a53364b8