Số trường học và lớp học phổ thông của huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Số trường học và lớp học phổ thông của huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1057809
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 23, 2023, 15:56 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 23, 2023, 15:56 (ICT)