Số giáo viên mầm non năm học 2021-2022 phân theo xã của huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Số giáo viên mầm non năm học 2021-2022 phân theo xã của huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1057801
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 23, 2023, 15:56 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 23, 2023, 15:56 (ICT)